Delrue/Tran

EM - Hold - Damedouble 02/15 09:00 - Boje/Poulsen v Delrue/Tran 2-0
EM - Hold - Damedouble 02/14 10:30 - Delrue/Tran v Karlsson/Magnusson 2-0
EM - Hold - Damedouble 02/13 14:30 - Delrue/Tran v Neiman/Polikarpova 2-0
EM - Hold - Damedouble 02/11 12:30 - Delrue/Tran v Birch/Smith 0-2