Sahabat Semarang kvinder

Indonesien - Srikandi Cup - Kvinder 02/18 10:29 - GMC Cirebon kvinder v Sahabat Semarang kvinder L 68-50
Indonesien - Srikandi Cup - Kvinder 02/17 13:00 - Sahabat Semarang kvinder v Scorpio Jakarta kvinder W 58-53
Indonesien - Srikandi Cup - Kvinder 02/14 10:52 - Sahabat Semarang kvinder v Merpati Bali kvinder L 45-51
Indonesien - Srikandi Cup - Kvinder 02/13 07:30 - Flying Wheel Makassar kvinder v Sahabat Semarang kvinder W 39-68
Indonesien - Srikandi Cup - Kvinder 02/12 09:11 - Sahabat Semarang kvinder v Tanago Friesian kvinder W 75-34
Indonesien - Srikandi Cup - Kvinder 02/08 08:48 - Tanago Friesian kvinder v Sahabat Semarang kvinder W 36-46
Indonesien - Srikandi Cup - Kvinder 02/07 11:38 - Sahabat Semarang kvinder v GMC Cirebon kvinder L 51-58
Indonesien - Srikandi Cup - Kvinder 02/06 07:52 - Sahabat Semarang kvinder v Flying Wheel Makassar kvinder W 64-51
Indonesien - Srikandi Cup - Kvinder 02/04 11:00 - Merpati Bali kvinder v Sahabat Semarang kvinder L 57-46
Indonesien - Srikandi Cup - Kvinder 02/03 10:00 - Sahabat Semarang kvinder v Scorpio Jakarta kvinder L 66-68
Klub - Venskabskampe - Kvinder 01/17 09:00 - Tanago Jakarta kvinder v Sahabat Semarang kvinder L 75-52
Klub - Venskabskampe - Kvinder 01/16 11:00 - Pekanbaru kvinder v Sahabat kvinder W 33-74
Klub - Venskabskampe - Kvinder 01/15 09:00 - GMC Cirebon kvinder v Sahabat kvinder L 60-59
Klub - Venskabskampe - Kvinder 01/13 11:00 - Sahabat Semarang kvinder v Merpati Bali kvinder W 57-54
Indonesien - Srikandi Cup - Kvinder 04/27 10:30 - Merpati Bali kvinder v Sahabat Semarang kvinder L 66-45
Indonesien - Srikandi Cup - Kvinder 04/26 08:30 - GMC Cirebon kvinder v Sahabat Semarang kvinder W 55-63
Indonesien - Srikandi Cup - Kvinder 04/24 12:06 - Sahabat Semarang kvinder v Merpati Bali kvinder L 40-59
Indonesien - Srikandi Cup - Kvinder 04/23 08:56 - Flying Wheel Makassar kvinder v Sahabat Semarang kvinder W 41-67
Indonesien - Srikandi Cup - Kvinder 04/06 10:54 - Sahabat Semarang kvinder v Merpati Bali kvinder L 31-40
Indonesien - Srikandi Cup - Kvinder 04/05 12:15 - Tenaga Baru Women v Sahabat Semarang kvinder W 52-68
Indonesien - Srikandi Cup - Kvinder 04/03 12:00 - Sahabat Semarang kvinder v Tanago Friesian kvinder W 69-63
Indonesien - Srikandi Cup - Kvinder 04/01 12:00 - Sahabat Semarang kvinder v Flying Wheel Makassar kvinder W 64-46
Indonesien - Srikandi Cup - Kvinder 02/16 08:10 - Sahabat Semarang kvinder v GMC Cirebon kvinder W 63-46
Indonesien - Srikandi Cup - Kvinder 02/15 09:52 - Scorpio Jakarta kvinder v Sahabat Semarang kvinder W 38-59
Indonesien - Srikandi Cup - Kvinder 02/13 12:00 - Tanago Friesian kvinder v Sahabat Semarang kvinder L 54-50
Indonesien - Srikandi Cup - Kvinder 02/13 11:44 - Scorpio Jakarta kvinder v Sahabat Semarang kvinder L 54-50
Indonesien - Srikandi Cup - Kvinder 02/12 12:00 1 Sahabat Semarang kvinder v Merpati Bali kvinder L 41-67
Indonesien - Srikandi Cup - Kvinder 12/01 05:59 - Flying Wheel Makassar kvinder v Sahabat Semarang kvinder W 50-69
Indonesien - Srikandi Cup - Kvinder 11/30 06:00 - Sahabat Semarang kvinder v GMC Cirebon kvinder L 51-53
Indonesien - Srikandi Cup - Kvinder 11/28 11:20 - Scorpio Jakarta kvinder v Sahabat Semarang kvinder W 58-60